close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

   

  PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAPISYWANIA SIĘ NA WIZYTY W KONSULACIE!

   

  Zapisów można dokonać na stronie www.e-konsulat.gov.pl

   

  OSOBY NIEZAPISANE NA WIZYTĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

   

  Osoby, które zamierzają złożyć jednocześnie dodatkowy wniosek o paszport tymczasowy mają obowiązek zarejestrowania dodatkowej wizyty paszportowej (jak dla 2 osób)

   

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje  dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu biometrycznego przez konsula składa:

   

  1.  Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski wypełnia się w dniu wizyty w konsulacie).

   

  2.  Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu, a w razie jego braku ważny polski dowód osobisty. Dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela. Ponowne jego okazanie do wglądu będzie potrzebne - celem anulowania - przy odbiorze nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie.

   

  3.  Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL

   

   

  5.  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia: odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym).

   

  Uwaga: W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają - przed złożeniem wniosku o paszport -umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

  Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) - można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego.

   

  Należy pamiętać, że:

  - Wniosek paszportowy należy złożyć osobiście w Konsulacie po uprzedniej rezerwacji terminu

  - Nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego.

  - Nie ma możliwości wydania dokumentu paszportowego bez fotografii.

   

  Opłatę za paszport (według stawek przedstawionych w zakładce "Opłaty >>") dokonuje się w dniu składania wniosku paszportowego w gotówce.

   

   

  DRUGI PASZPORT

   

   

  • drugi paszport może być wydany w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życiai zdrowia tej osoby; poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej; posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa oraz względami bezpieczeństwa państwa;
  • zgodę na wydanie drugiego paszportu wydaje Minister Spraw Wewnętrznych w formie decyzji administracyjnej;
  • postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie drugiego paszportu wszczynane jest na indywidualne podanie osoby zainteresowanej otrzymaniem takiego dokumentu;
  • do podania należy załączyć dokumentację uprawdopodabniającą potrzebę posiadania drugiego paszportu;
  • postępowanie w sprawie drugiego paszportu prowadzone jest w terminach określonych przepisami KPA;
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministra wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą do konsula;
  • decyzja jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej wydania;
  • opłata za wydanie drugiego paszportu w kraju wynosi 280 zł; wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana  rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • drugi paszport jest ważny 2 lata od daty wydania.

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: