close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TRANSKRYPCJA AKTÓW PRAWA CYWILNEGO

 • Co to jest transkrypcja aktu stanu cywilnego?

   

  Szereg zdarzeń w życiu każdego człowieka ma bezpośredni wpływ na jego sytuację prawną. Najbardziej naturalne z tych zdarzeń takie jak urodzenie, małżeństwo czy zgon, kształtują podstawowy status prawny nazywany stanem cywilnym osoby. Zdarzenia te podlegają rejestracji przez urzędy państwowe, a na ich dowód wydawane są dokumenty potwierdzające ich zaistnienie, nazywane aktami stanu cywilnego. Zdarzenia takie, jeżeli powstają w Polsce, podlegają rejestracji w rejestrze stanu cywilnego. Jeżeli zaś zaistniały za granicą, rejestrowane są we właściwych urzędach tego państwa i nie znajdują odzwierciedlenia w polskim rejestrze stanu cywilnego. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskiego rejestru stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   

  Czy obywatele Polscy zamieszkali za granicą mają obowiązek rejestrowania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach?

   

  Takiego obowiązku nie ma. Należy jednak pamiętać, że istnieje szereg uprawnień, z których skorzystać można jedynie wówczas gdy przedstawi się polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dowodzący, że pewne prawa przysługują konkretnej osobie. Najbardziej powszechną sytuacją, która stawia taki wymóg jest złożenie wniosku o wydanie 10-letniego paszportu polskiego. Oprócz tego wymóg taki nakładają np. przepisy prawa spadkowego czy przepisy dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

   

  Do kogo składa się wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego?

   

  Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Wniosek powinien zwierać prośbę o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego i wydanie na tej podstawie polskiego aktu.

   

  Kto może złożyć wniosek?

   

  Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

  - osoba, której akt dotyczy, osobiście lub drogą pocztową,

  - osoba, która wykaże interes prawny,

  - pełnomocnik ww. osób (do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo),

  - najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa.

  Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć także za pośrednictwem konsula.

   

  Co należy załączyć do wniosku o transkrypcję ?

   

  Do wniosku należy załączyć:

  -   oryginalny odpis szwajcarskiego aktu stanu cywilnego

  -   jego urzędowe tłumaczenie, tj. sporządzone przez tłumacza przysięgłego (oryginał)

  -   pełnomocnictwo do złożenia wniosku w Państwa imieniu, jeżeli wniosku nie składa członek najbliższej rodziny

  -   dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdy wniosek składany jest drogą korespondencyjną.

   

  Uwaga:

  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku urząd stanu cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę transkrypcji aktu. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu urząd stanu cywilnego sporządza polskie zupełne odpisy aktu stanu cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie polskich odpisów aktu stanu cywilnego następuje niekiedy za pośrednictwem urzędu konsularnego lub za pośrednictwem pełnomocnika do doręczeń mającego adres w Polsce. Jeżeli urząd stanu cywilnego tego wymaga, to trzeba wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń i dokument pełnomocnictwa dołączyć do wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego.

   

  Transkrypcja aktu urodzenia

   

  Akty urodzeń osób małoletnich urodzonych poza granicami kraju transkrybowane są w wybranym dowolnie urzędzie stanu cywilnego w Polsce na pisemny wniosek matki, a jeżeli matka nie jest obywatelką polską, to na wniosek ojca. Wniosek osoby pełnoletniej o transkrypcję jej szwajcarskiego aktu urodzenia może być skierowany do dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce.

   

  Transkrypcja aktu małżeństwa i wybór nazwiska

   

  Istotną jest kwestia wyboru nazwiska małżonków po zawarciu związku małżeńskiego i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa rodzinnego, przy zawarciu związku małżeńskiego kobieta i mężczyzna składają oświadczenie jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie pozostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach, choć zazwyczaj USC żądają również oświadczenia o pozostawaniu przy dotychczasowym nazwisku kobiety. Jeżeli zatem kobieta pragnie po zawarciu związku małżeńskiego nosić nazwisko męża, to jej wybór musi być odnotowany w akcie zawarcia małżeństwa.

  Jeżeli brak jest w szwajcarskim akcie małżeństwa informacji o nowym nazwisku, to (zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy) małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  Tak zatem, w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa za pośrednictwem osoby upoważnionej lub poczty do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa (zawierającego ewentualnie oświadczenia w sprawie nazwiska) należy załączyć: oryginalny akt małżeństwa i jego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy małżonkowie składają wniosek osobiście w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, oświadczenie o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa (jeżeli takowe jest potrzebne) może zostać złożone bezpośrednio przed kierownikiem urzędu.

   

  Podstawę prawną omawianych powyżej zagadnień stanowią przepisy ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 1741, 1888) oraz kodeksu postępowania cywilnego.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: