close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 listopada 2018

  Ambasada RP w Bernie ogłasza sprzedaż samochodu BMW 535i xDrive Steptronic w drodze przetargu publicznego.

  Dane techniczne pojazdu:

  1)           Marka/typ:                                   BMW - xDrive Steptronic
  2)           Moc silnika:                                 306 KM
  3)           Rodzaj paliwa:                              benzyna
  4)           Ilość cylindrów:                            6
  5)           Pojemność silnika w cm3:  2979
  6)           Rok produkcji:                              2012
  7)           Numer VIN: WBAFU71020DY75933
  8)           Numer rejestracyjny:                  CD BE 01-57
  9)           Dopuszczenie do ruchu:              07.01.2013 w Szwajcarii
  10)         Skrzynia biegów:                          automatyczna
  11)         Kolor karoserii:                             Granatowy metali
  12)         Radio:                                             radio/CD/USB
  13)         Wyposażenie:                               skórzana tapicerka, klimatyzacja
  14)         Stan licznika:                                 145 531 km
  15)         Stan techniczny:                             dobry
   
  2. Cena wywoławcza:  12 000.00 CHF.
   
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 600.00 CHF. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Bernie lub na rachunek bankowy:
   
  Botschaft der Republik Polen

  Bank:  UBS AG Bern
  Bubenbergplatz 3, 3000 Bern 94,
  IBAN CH32 0023 5235 3115 0530 N
  SWIFT UBSWCHZH80A
  z dopiskiem „Wadium – BMW i5 ” w terminie do dnia  15.11.2018 r. do godz. 15:00.
   
  4. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w garażu budynku, siedziby Ambasady RP w Bernie, Elfenstrasse  20a 3000 Bern w dniach od 07.11.2018 r. do 14.11.2018 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 079 746 81 24 lub pisząc e-mail na adres: berno.amb.sekretariat@msz.gov.pl .
   
  5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy oferenta,
  2) oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty,
  3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4) dowód wpłaty wadium.
   
  6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Bernie (Elfenstrasse 20a 3000 Bern) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg BMW i5– nie otwierać”, w terminie do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:00.
   
  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Bernie, w dniu 19.11.2018 r. o godz. 15:30.
   
  8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
   
  9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   
  10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
   
  11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
   
  12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
   
  13. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.
   
  14. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni od daty zakończenia aukcji. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający.
   
  15. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.
   
  16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze szwajcarskie, polskie lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.
   
  17.  Ambasada RP w Bernie  zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
   
  18. Ambasada RP w Bernie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: