close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 kwietnia 2019

  Ambasada RP w Bernie ogłasza sprzedaż samochodu Volkswagen Multivan w drodze przetargu publicznego.

  Dane techniczne pojazdu:

  1)           Marka/typ:                                   Volkswagen Multivan

  2)           Moc silnika:                                  132 KM

  3)           Rodzaj paliwa:                              olej napędowy

  4)           Pojemność silnika w cm3:  1968

  5)           Rok produkcji:                              2012

  6)           Numer VIN:WV2ZZZ7HZDH039551

  7)           Numer rejestracyjny:                  CD BE 03-57

  8)           Dopuszczenie do ruchu:              07.01.2013 w Szwajcarii

  9)         Skrzynia biegów:                          automatyczna

  10)         Kolor karoserii:                             Brązowy  metalik

  11)         Radio:                                             radio/CD/USB

  12)         Wyposażenie:                               Radio, nawigacja, klimatyzacja

  13)         Stan licznika:                                 179400  km

  14)         Stan techniczny:                             dobry

                15)        Ilość os.                                          7

   

  2. Cena wywoławcza:  24 600.00 CHF.

   

  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,
  tj. 1 230.00 CHF. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Bernie lub na rachunek bankowy:

   

  Botschaft der Republik Polen

   

  Bank:  UBS AG Bern

  Bubenbergplatz 3, 3000 Bern 94,

  IBAN CH32 0023 5235 3115 0530 N

  SWIFT UBSWCHZH80A

  z dopiskiem „Wadium – VW Van” w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 15:00.

   

  4. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na stawiając się do Ambasady RP w Bernie, Elfenstrasse 20 a 3000 Bern w dniach od 10.04.2019 r. do 26.04.2019 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 079 746 81 24 lub pisząc e-mail na adres: berno.amb.sekretariat @msz.gov.pl.

   

  5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według poniższego wzoru  oraz powinna zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta,

  2) oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty,

  3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  4) dowód wpłaty wadium.

   

  6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Bernie (Elfenstrasse 20a 3000 Bern) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg BMW i5– nie otwierać”, w terminie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 15:00.

   

  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Bernie, w dniu 08.05.2019 r. o godz. 15:00.

   

  8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

   

  9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

   

  10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  13. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

   

  14. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni od daty zakończenia aukcji. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający.

   

  15. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

   

  16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Szwajcarskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  17.  Ambasada RP w Bernie  zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

  18. Ambasada RP w Bernie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

   Wzór oferty:

  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego

  Formularz ofertowy

  Oferta zakupu samochodu służbowego Volkswagen Multivan
  skierowana do ambasady RP w Bernie

  Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy):…………………………………………………………………………………….

  Full name of the tenderer or the company

   

  w przypadku firmy – imię i nazwisko oraz funkcję podpisującego:………………………………………………………………

  if a company- full name and the position of the authorized signatory

   

  Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy:……………………………………………………………………………………………..

  Address

   

  Proponowana cena w walucie CHF:...................................

  Offered price in figures

   

  Słownie:…………………………………………………………………………

  Offered price in words

   

  Forma płatności: gotówka - przelew bankowy      (niepotrzebne skreślić)

  Payment form: by cash – by a direct transfer                                        (delete as applicable)

   

  Niniejszym oświadczam, iż:

  I hereby declare that:

  • zapoznałem/łam się ze stanen technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
   I am familiar with the technical condition of the vehicle and do not have any objections
  • z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu

   with full responsibility I resign from inspection of the vehicle
           (niepotrzebne skreślić)      (delete as applicable)

    

    

  Data,miejsce……………………………                                     Czytelny podpis………………………………..

  Date and place                                                                            Signature

   

   

   

  Dla firm:………………………………………………………………………

  Company stamp                               (miejsce na pieczęć firmową)

   

  IMG_1919
  IMG_1920
  IMG_1921

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: