close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 maja 2019

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego w Bernie został utworzony:

   

  1. Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej:   

   

  Ambasada RP w Bernie

  Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 15

   

  Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00

   

  Parkowanie:

  W pobliżu Ambasady można bezpłatnie zaparkować

  na wszystkich miejscach parkingowych oznaczonych niebieskimi liniami (tzw. Blaue Zone) (infomracja: https://www.bern.ch/themen/mobilitat-und-verkehr/motorrad-und-auto/parkieren )

   

  Bezpośrednio przy Ambasadzie będą wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

   

  INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA (pobierz, pdf. >>)

   

  Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów (pobierz, pdf. >>)

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

   

   


   

   

  Spis wyborców

   

  Uprzejmie informujemy, że spis wyborców został zamknięty. Osoby niezapisane nie będą miały możliwości oddania głosu w  Ambasadzie RP w Bernie

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie) - z końcem dnia 23 maja 2019 r. spis wyborców do głosowania zostanie zamknięty.

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:

  https://ewybory.msz.gov.pl 

  Jest to najłatwiejszy oraz najpewniejszy sposób rejestracji.

   

  Można również zarejestrować się na wybory zwracając się do Konsula RP w Bernie

   

  1. e-mailowo: berno.amb.wk@msz.gov.pl (plik do pobrania >>)
  2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bernie, Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 15 (plik do pobrania >>) 
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  4. telefonicznie, nr tel.: +41 (0)31 358 02 13
  5. faksem, nr faksu: +41 (0)31 358 02 16 (plik do pobrania >>)

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie) - z końcem dnia 23 maja 2019 r. spis wyborców do głosowania zostanie zamknięty.

   

   


   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Bernie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo: berno.amb.wk@msz.gov.pl    
  2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bernie, Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 15
  3. faksem, nr faksu: +41 (0)31 358 02 16 .

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

   

   


   

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: