close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 września 2019

  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Bernie zostały utworzone 3 obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 240, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Bernie, Elfenstrasse 20A, 3000 Bern 15;
  2. Obwód głosowania nr 241, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych, L’Ancienne Route 15, 1218 Grand-Saconnex  ;
  3. Obwód głosowania nr 242, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Jugendkultur Ofenhalle, Wehntalerstrasse 634, 8046 Zürich.

   

  Rejestrując się do spisu wyborców (patrz niżej) – należy podać 1 obwodową komisję wyborczą gdzie obywatel zamierza głosować i tam należy oddać swój głos w dniu głosowania.

   

  Lokale wyborcze są otwarte w dniu 13 października w godz. 7.00  - 21.00.

   

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

   

  Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:

   

  https://ewybory.msz.gov.pl 

   

   

   

  W przypadku problemów ze zgłoszeniem poprzez powyższy portal można zarejestrować się za pośrednictwem Konsula RP w Bernie:

  1. e-mailowo: berno.amb.wk@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bernie, Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 15
  3. osobiście: w siedzibie Konsulatu: adres jw.;
  4. telefonicznie, nr tel.: +41 (0)31 358 02 13;
  5. faksem, nr faksu: +41 (0)31 358 02 16.

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (PLIK DO POBRANIA >>):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Bernie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo: berno.amb.wk@msz.gov.pl;
  1. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bernie, Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 15;
  1. faksem, nr faksu: +41 (0)31 358 02 16.

    

   Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: