close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 marca 2013

  w dniu 19 marca w rezydencji Ambasadora RP w Bernie

   

   

  Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

        

     

  Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

   

  We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury. Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF). Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

   

  Dodatkowe informacje nt. Grupy Wyszehradzkiej dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Grupy: http://www.visegradgroup.eu/

   

   

  W dniu 1 lipca 2012 roku rozpoczęło się polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), które potrwa do 30 czerwca 2013 roku. Jest to czwarte przewodnictwo Polski w V4. Program polskiej prezydencji został przyjęty przez rząd w dniu 15 czerwca 2012 roku.  Następnie dokument oficjalnie zaprezentowano 22 czerwca 2012 roku podczas spotkania szefów rządów państw wyszehradzkich w Pradze. Hasłem przewodnim polskiej prezydencji jest „Grupa Wyszehradzka na rzecz integracji i spójności” ( Visegrad 4 for Integration and Cohesion), a jej celem dalsze rozwijanie współpracy państw wyszehradzkich przede wszystkim w kwestiach najbardziej istotnych zarówno z punktu widzenia regionu, jak i całej Unii Europejskiej. W tym kontekście do priorytetów należeć będzie m.in. wypracowanie spójnego stanowiska państw V4 w negocjacjach nad WRF na lata 2014-2020, pogłębianie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, niwelowanie transgranicznych braków ciągłości w przebiegu osi rozwojowych w regionie, wspomaganie rozwoju kontaktów szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie prointegracyjnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także  rozwój i implementacja Partnerstwa Wschodniego.

   

  W dniu 19 marca placówka zorganizowała seminarium z udziałem Pani Henryki Mościckiej-Dendys, dyr. Departamentu Polityki Europejskiej MSZ RP, Pana Zsolt Bóta, zast. dyr. I Departamentu Terytorialnego MSZ Węgier, Pana Pavol Ivan,  zast. dyr. II Departamentu Terytorialnego MSZ Słowacji i Pana Jiří Čistecký, dyr. Europy Środkowej w MSZ Republiki Czeskiej.

   

  Wypowiedź dyr. Henryki Mościckiej-Dendys:

  1. V4 jest szczególnie zainteresowana promocją wartości demokratycznych w Europie Wschodniej i w regionie Bałkanów;
  2. V4 dysponuje dużym potencjałem demograficznym i makroekonomicznym. Łączny PKB 4 członków V4 plasuje grupę na 15-tym miejscu w świecie. Pod względem tempa wzrostu gospodarczego V4 dwukrotnie wyprzedza strefę euro. Wartość handlu między członkami V4 jest dwukrotne wyższa niż wymiana handlowa z Francją;
  3. Duże znaczenie w działaniu V4 odgrywa aspekt „people to people”. Aktywnie rozwija się wymiana uniwersytecka między uczelniami Krakowa, Bańskiej Bystrzycy, Brna i Pécs;
  4. V4 intensywnie zabiegała w czasie polskiej prezydencji o zmniejszenie zależności zaopatrzenia energetycznego. Z inicjatywy prezydencji polskiej podjęto działania,  redukujące bariery na rynku energii;
  5. Efektem znakomitej współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa będzie powołanie wspólnej grupy bojowej w 2016.

  Wypowiedź dyr. Zsolt Bóta:

  1. Głównym priorytetem prezydencji węgierskiej w grupie będzie skupienie się na promocji obszaru Europy Środkowej. Węgry chcą to połączyć z nakładającą się w czasie prezydencją w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej. Budapeszt będzie dążył do wyraźnego wyeksponowania obszaru Europy Środkowej w wymiarze europejskim;
  2. Węgry liczą na zawarcie umów handlowych UE z Ukrainą, Gruzja i Mołdawią. V4 stanowi model współpracy regionalnej dla państw wschodnioeuropejskich;
  3. Budapeszt będzie kontynuować polskie zaangażowanie polskie w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

  Wypowiedź dyr. Pavol Ivan:

  1. Ważne znaczenie dla pomyślnego działania V4 ma Fundusz Wyszehradzki (IVF), który już od trzech lat z budżetem rocznym w wysokości 7 mln euro finansuje m.in. stypendia dla studentów;
  2. V4 wspiera ponad 3500 projektów służących m.in. wsparciu państwa prawa w krajach Partnerstwa Wschodniego;
  3. W realizacji projektów pomocowych V4 aktywnie współpracuje z Niderlandami, które uczestniczą w finansowaniu projektów.

  Wypowiedź dyr. Jiří Čistecký:

  1. Czechy zaangażowane są w promocję wartości demokratycznych przez V4 via IVF oraz współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego;
  2. Jednym z kluczowych priorytetów V4 jest wspólna polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i oddziaływanie na UE w tym zakresie.

  W części dyskusyjnej seminarium głos zabrała m.in. dyrektor Departamentu Europy w MSZ Szwajcarii – F. Tinguely-Mattli, która wyraziła zainteresowanie podjęciem współpracy z V4 na różnych płaszczyznach.

   

  Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wystapieniem Pani dyrektor H. Mościckiej-Dendys.

   

  Część 1 - http://www.youtube.com/watch?v=d15VV7FgAn8

   

  Część 2 - http://www.youtube.com/watch?v=dRYXDUeEbNg

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: