close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 •  

  O przyjęcie na praktykę studencką lub zawodową w Ambasadzie mogą ubiegać się studenci uczelni krajowych i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.  

   

  Zainteresowani praktyką winni spełniać następujące warunki:

   


  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. być słuchaczem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
  3. studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznastwo).

  Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych. Ambasada RP w Bernie ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia i zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

  UWAGA: Zgłoszenie na praktykę zainteresowany kandydat dokonuje bezpośrednio w Ambasadzie RP w Bernie - co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Elektroniczne kopie dokumentów powinny być nadsyłane pocztą na adres: pawel.gronow@msz.gov.pl , a oryginały pocztą (Elfenstrasse 20a, 3006 Bern). 

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Ambasadora. Zakwalifikowani kandydaci informowani są pisemnie o wyznaczonym terminie rozpoczęcia praktyki. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia praktyki z uwagi na brak miejsc mogą ubiegać się o nie ponownie w innym terminie.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. list polecający od promotora, dziekana lub rektora uczelni,
  2. kserokopię dowodu osobistego (obie strony),
  3. wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).

  Pobierz: 
  Formularz zgłoszeniowy  (pdf)  (Word)
  Regulamin praktyk
  Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby zagranicznej ws. organizacji praktyk studenckich  (pdf)  (Word)
  Arkusz oceny praktykanta

  Przewodnik po Bernie dla praktykantów
  Strona internetowa Biura Kadr i Szkolenia MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: