close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

 • Zgodnie z art. 5 (f) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. funkcje konsularne polegają na działaniu w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego oraz wykonywaniu podobnych czynności, jak również pewnych funkcji o charakterze administracyjnym, jeżeli nie sprzeciwiają się temu ustawy i inne przepisy państwa przyjmującego.

  Konfederacja Szwajcarska, korzystając z możliwości wskazanej w powyższym przepisie Konwencji wiedeńskiej sprzeciwia się wykonywaniu przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne wszelkich czynności z zakresu stanu cywilnego. Jedynymi właściwymi w powyższym zakresie organami w Szwajcarii są wewnętrzne szwajcarskie organy właściwe do spraw stanu cywilnego

   

  Zawarcie związku małżeńskiego w Szwajcarii

   

  Zawarcie związku małżeńskiego w Szwajcarii jest możliwe tylko przed szwajcarskim urzędnikiem stanu cywilnego. Nie jest zatem możliwe zawarcie małżeństwa przez obywateli polskich w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie. Wynika to ze stanowiska władz szwajcarskich, zgodnego z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

   

  Wiążących informacji o formalnościach poprzedzających i warunkujących zawarcie związku małżeńskiego może udzielić tylko szwajcarski urzędnik stanu cywilnego. Zazwyczaj urzędnik stanu cywilnego wymaga od narzeczonych przedłożenia zaświadczenia o stanie cywilnym (franc.: certificat de l´état civil, niem.: Beurkundung des aktuellen Personenstands).

   

  Pośrednictwo w wydaniu zaświadczenia o stanie cywilnym na potrzeby zawarcia małżeństwa w Szwajcarii

   

  Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje tylko kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce. W obowiązującym stanie prawnym konsulowie nie posiadają uprawnień do wydobywania zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędów stanu cywilnego w Polsce.

  Osoby, które będą chciały uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym powinny złożyć odpowiedni wniosek w Polsce. Na wniosek osoby zainteresowanej złożony przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać następnie przesłane przez urząd stanu cywilnego do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Bernie, który doręcza to zaświadczenie wnioskodawcy. Przed doręczeniem przez konsula przedmiotowego zaświadczenia pobierana jest opłata konsularna (opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych >>. ).

   

  Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

   

  Narzeczeni przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, składają konsulowi zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (pobierz, pdf >>), który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

   

  Zapewnienie składa się co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

   

  Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed konsulem wymagane jest od:

  1. obywateli polskich, zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  2. obywatela polskiego i cudzoziemca, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  3. cudzoziemcami, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. odpis aktu urodzenia;
  2. w przypadku osób, które były wcześniej zamężne/żonate akt małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce, więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny  >>);
  3. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, konsul oprócz wymienionych wyżej dokumentów, przyjmuje również zapewnienie od cudzoziemca, jeżeli przedłoży on dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

   

  Wszystkie dokumenty przedkładane przez cudzoziemca powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

   

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych >>.

   

  W celu zarezerwowania wizyty w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie w sprawie złożenia zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl) >>.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Przed kilkoma laty wydobywałam odpis naszego aktu małżeństwa przez inny polski konsulat. Obecnie uzyskałam informację, że nie ma już takiej możliwości. Czy to prawda?

  W 2015 roku w życie weszły dwie nowe ustawy mające znaczący wpływ na uprawnienia urzędników konsularnych. W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, a 1 listopada 2015 roku nowa ustawa Prawo konsularne. Zgodnie z art. 45 pierwszej z cytowanych ustaw organy administracji publicznej mogą wydobywać odpisy akt stanu cywilnego tylko w przypadku jeżeli odpis jest niezbędny w celu realizacji ich ustawowych zadań. Nie mogą więc wydobywać odpisów aktu stanu cywilnego na rzecz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami RP. Ponadto art. 27 ust. 1 Prawa konsularnego mówi o wydobywaniu przez konsulów odpisów akt stanu cywilnego z rejestrów państwa przyjmującego, nie przyznając uprawnień do wydobywania odpisów z rejestrów polskich.

   

  Posiadam odpis aktu urodzenia wydany przed 1 marca 2015 roku, to znaczy na starym druku w formacie A5. Czy jest on nadal ważny?

  Tak, odpisy z akt stanu cywilnego wydane przed 1 marca 2015 roku są ważne bezterminowo i nadal mogą być przedkładane organom administracji. Natomiast zaświadczenia o stanie cywilnym są ważne przez sześć miesięcy od dnia wystawienia.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: