close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZNANIE SZWAJCARSKIEGO WYROKU ROZWODOWEGO

 • Konsul nie pośredniczy w realizacji wniosków o uznanie (rejestrację) wyroków rozwodowych.

   

  Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd szwajcarski uzależniony jest od daty jego wydania.

   

  Wyroki rozwodowe wydane przez sądy szwajcarskie od dnia 1 lipca 2009 roku są  bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą należy przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

   

  Wyroki rozwodowe wydane przez sądy szwajcarskie przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

   

  REJESTRACJA WYROKU ROZWODOWEGO BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W POLSCE (DOTYCZY WYROKÓW WYDANYCH OD DNIA 1 LIPCA 2009)

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (pobierz, pdf. >>);
  2. prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale (o ile konieczne z klauzulą apostille);
  3. tłumaczenie wyroku na język polski;
  4. odpis polskiego aktu małżeństwa;
  5. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
  6. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) - w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego.

   

   

  UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM (DOTYCZY WYROKÓW WYDANYCH PRZED DNIEM 1 LIPCA 2009)

   

  Uznanie wyroku sądu szwajcarskiego wydanego przed 1 lipca 2009 roku dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce. Uznanie wyroku sądu szwajcarskiego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

   

   

   

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
  2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony);
  3. imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż);
  4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa);
  5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie;
  6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku);
  7. wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny – zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej stronie oraz trzy fotokopie tego wyroku;
  2. tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy fotokopie tego tłumaczenia;
  3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wnioskodawca składa osobiście w biurze podawczym właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce lub po uzgodnieniu z sądem przesyła listem poleconym na jego adres. Wnioskodawca składając wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia. Jeżeli miejsce pobytu byłego małżonka nie jest znane lub nie włada on językiem polskim (a nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń w Polsce), koszty mogą wzrosnąć w związku z koniecznością ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania lub w związku z koniecznością dokonywania tłumaczeń dokumentów sądowych. Decyzje w sprawie terminu posiedzenia sądu, wysokości opłat sądowych, złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień należą do kompetencji właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce.

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: