close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  • 26 lutego 2016

     

    Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie:

    • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.);
    • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25);
    • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

     

    Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

     

    Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

     

    Wymagane dokumenty:

    1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego (pobierz, pdf >>);
    2. zdjęcie formatu paszportowego;
    3. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
    4. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
    5. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego.

     

    Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

     

    Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

     

    Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

     

    Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

    1. w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw;
    2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

     

    Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych >>.

     

    W celu zarezerwowania wizyty w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl) >> .

    Przed rezerwacją wizyty sugerowany jest kontakt z konsul w celu omówienia sprawy obywatelskiej, aby na spotkaniu można było przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty.

     

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: