close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

   

  PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAPISYWANIA SIĘ NA WIZYTY W KONSULACIE!

   

  Zapisów można dokonać na stronie www.e-konsulat.gov.pl

   

  OSOBY NIEZAPISANE NA WIZYTĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

   

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru (A4).

  Do pobrania: Wniosek z informacją dotyczącą wypełnienia wniosku (pdf.) >>

   

  Wnioski są również dostępne w urzędzie konsularnym, w przypadku konieczności wypełnienia wniosku w urzędzie prosimy o wcześniejsze przybycie do urzędu aby złożyć już wypełniony wniosek w zarezerwowanym terminie.

   

   

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje  dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Obecnie możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o  przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu biometrycznego przez konsula składa:

   

  1.  Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego

   

  Do pobrania: Wniosek z informacją dotyczącą wypełnienia wniosku (pdf.) >>). Wnioski są również dostępne w urzędzie konsularnym, w przypadku konieczności wypełnienia wniosku w urzędzie prosimy o wcześniejsze przybycie do urzędu aby złożyć już wypełniony wniosek w zarezerwowanym terminie.

   

  2.  Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu, a w razie jego braku ważny polski dowód osobisty. Dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela. Ponowne jego okazanie do wglądu będzie potrzebne - celem anulowania - przy odbiorze nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie.

   

  3.  Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL

   

   

  5.  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia: odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym).

   

  Uwaga: W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają - przed złożeniem wniosku o paszport -transkrypcji w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

  Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) - można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego.

   

  Należy pamiętać, że:

  - Wniosek paszportowy należy złożyć osobiście w Konsulacie po uprzedniej rezerwacji terminu.

  - Wniosek paszportowy dla osoby niepełnoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni.

  - Nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego.

  - Nie ma możliwości wydania dokumentu paszportowego bez fotografii.

   

   

  Opłatę za paszport dokonuje się w dniu składania wniosku paszportowego w gotówce.

   

   

  Czas oczekiwania

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu. Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 8 tygodni. Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatel polski ubiegający się o wydanie paszportu za granicą powinien uwzględnić wydłużenie procedur wynikające z konieczności wyprodukowania tego dokumentu w Polsce.

   

  Uwaga:

  Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego, wymaganej jego ważności, możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego oraz obowiązku wizowego.

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

  Mając na uwadze powyższe, uprzejmie przypominamy o  sprawdzeniu  posiadanych dokumentów tożsamości przed zakupem biletu na podróż, ponieważ  posiadanie biletu nie stanowi podstawy do uzyskania wcześniejszego terminu wizyty paszportowej.

   

   

  DRUGI PASZPORT

   

  • drugi paszport może być wydany w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życiai zdrowia tej osoby; poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej; posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa oraz względami bezpieczeństwa państwa;
  • zgodę na wydanie drugiego paszportu wydaje Minister Spraw Wewnętrznych w formie decyzji administracyjnej;
  • postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie drugiego paszportu wszczynane jest na indywidualne podanie osoby zainteresowanej otrzymaniem takiego dokumentu;
  • do podania należy załączyć dokumentację uprawdopodabniającą potrzebę posiadania drugiego paszportu;
  • postępowanie w sprawie drugiego paszportu prowadzone jest w terminach określonych przepisami KPA;
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministra wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą do konsula;
  • decyzja jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej wydania;
  • opłata za wydanie drugiego paszportu w kraju wynosi 280 zł; wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana  rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • drugi paszport jest ważny 2 lata od daty wydania.

    

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: