close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY

 • Zasady pobierania przez konsula opłat za wydanie paszportu oraz ich wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237). Opłaty są pobierane z góry przy złożeniu wniosku o wydanie paszportu. Wpłaty dokonuje się w gotówce w kasie urzędu konsularnego.

   

  Opłaty konsularne wynoszą:

  za przyjęcie wniosku i

   

  wydanie paszportu 10-letniego

  127 CHF

  wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13 roku życia 

  41 CHF

  wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu 10-letniego albo paszportu 5-letniego sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej

  18 CHF

  wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania 

  46 CHF

  wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 

  35 CHF

   

  Zniżka w opłacie paszportowej przysługuje uczniom i studentom, a także rencistom, emerytom, inwalidom, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, kombatantom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej oraz osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających ich status. 

   

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu 10-letniego ze względu na: zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu, zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości, brak w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli lub wiz oblicza się odejmując od opłaty podstawowej (tj. od 127 CHF) dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczasowego paszportu.

   

  W razie zbiegu tytułów do ulgowej opłaty konsularnej przysługuje tylko jedna ulga.

   

  Bezpłatnie wydawane są paszporty dla osób, które w chwili złożenia wniosku ukończyły 70 rok życia oraz dla osób, które wymieniają paszport z powodu jego wady technicznej.

   

  Istnieje możliwość przesłania gotowego paszportu pocztą na wniosek interesanta oraz po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, za dodatkową opłatą w wysokości 11 CHF.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: