close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT DLA OSOBY DO 18 ROKU ŻYCIA

 •  

  Osobom małoletnim  do lat 13 wydaje się:

   

  a) paszporty z okresem ważności 5 lat, jeżeli dziecku nadano już nr ewidencyjny PESEL lub gdy przedłożony zostanie
  odpis polskiego aktu urodzenia i nadany zostanie przez konsula - na wniosek rodziców - numer ewidencyjny PESEL.

   

  b) paszporty tymczasowe z ważnością na 1 rok. Tylko pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka urodzonego w
  Szwajcarii może być wydany na podstawie szwajcarskiego aktu urodzenia i bez numeru ewidencyjnego PESEL.

   

  Paszporty 5-letnie, wydawane dzieciom po ukończeniu 12-go roku życia zawierają dodatkowo drugą cechę biometryczną (obok fotografii) - odciski palców.

   

  Małoletni powyżej 13 lat otrzymują paszporty 10-letnie.

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni.

   

  Przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy lub paszport 5-letni obecność dziecka nie jest wymagana, jeżeli nie ukończyło ono 5 lat. We wszystkich pozostałych przypadkach obecność małoletniego jest obowiązkowa.

   

  Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka).

  Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

  Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu.

   

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Szwajcarii - paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

   

   

   

  Na wizytę paszportową proszę przygotować:

   

  1. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia

   

  2. Numer PESEL dziecka

   

  3. Zdjęcie dziecka zgodne ze wzorem

   

  4. Ważne dokumenty tożsamości rodziców

   

  5. Wniosek

  Do pobrania: Wniosek z informacją dotyczącą wypełnienia wniosku (pdf.) >>). Wnioski są również dostępne w urzędzie konsularnym, w przypadku konieczności wypełnienia wniosku w urzędzie prosimy o wcześniejsze przybycie do urzędu aby złożyć już wypełniony wniosek w zarezerwowanym terminie.

   

  6. Opłata (w gotówce) - uiszczana podczas wizyty w urzędzie

   

   

   

  Należy pamiętać o konieczności dokonania rezerwacji wizyty paszportowej na stronie: https://secure.e-konsulat.gov.pl
   

   

  REALIZACJA SPRAW PASZPORTOWYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH W BRAKU ZGODNOŚCI STANOWISK RODZICÓW

   

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Właściwość sądu

  Przez orzeczenie sądu rodzinnego należy rozumieć zarówno orzeczenie wydane przez polski sąd, jak i orzeczenie sądu szwajcarskiego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. W przypadku, gdy małoletni nie zamieszkuje w Polsce, polski sąd rodzinny najczęściej uznaje się za niewłaściwy w sprawie wydania orzeczenia i kieruje zainteresowanego rodzica do sądu w miejscu zamieszkania małoletniego.

   

   

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: