close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

   

  W CELU OTRZYMANIA WIZY  NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://e-konsulat.gov.pl/  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bernie:

   

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

   Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

    

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO;
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

   Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

    

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym

   W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

    

   Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

    

   KROK 3: Uiścić opłatę konsularną (gotówką przy składaniu wniosku wizowego)

    

   W przypadku osób aplikujących o wizę Schengen, które w ostatnich 5 latach nie składały wniosku o taką wizę, konieczne będzie pobranie odcisków palców.  

   

   


   

   

   WIZA DLA CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE

   

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   


   

   

  OTHER GERNERAL INFORMATION CONCERNING VISAS

   

  General Schengen Information

  Visa requirements

  Visa types and fees

  Possession of required financial means

  Transit through Poland

  Visa application forms in

  English, French and German:

  https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  List of countries with visa-free agreement with Poland

  List of countries with no visa-free agreement with Poland

   

  Informacja w sprawie egzekwowania praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w ViS (Visa Information System)

  wersja polska:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

  wersja angielska:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: